Laboratorium Izotopowe UAM posiada Termojonizujący Spektrometr Masowy (TIMS) Finnigan MAT-261 special, który jest unikatowym urządzeniem w skali kraju. Spektrometr wyposażony jest w 7 kolektorów i służy do pomiarów izotopów o masach od 38 do 270. Urządzenie umożliwia pomiary stosunków izotopowych w próbach o bardzo niskich zawartościach (rzędu kilku ppm) badanych pierwiastków.