dr Julita BIERNACKA
M.Sc.; Ph.D.
 

julbier@amu.edu.pl

Tel. +48 61-829 6037
adiunkt/assistant professor
doktorat: UAM (1999)
Diageneza serii wulkanoklastyczno-węglanowej dolnego
karbonu (formacja chmielna) z Pomorza Zachodniego.
Specjalność / Specialty:
 • petrologia
Zainteresowanie naukowe / Scientific interests:
 • procesy diagenezy w układach: silikoklastycznym i węglanowym
 • skład skał okruchowych jako narzędzie w rekonstrukcjach paleogeograficznych
 • środowisko depozycji, petrografia i diageneza osadów wczesnokarbońskich basenu pomorskiego 
Lista publikacji/Publications

dr inż. Agata DUCZMAL-CZERNIKIEWICZ
M.Sc.; Ph.D.; Eng.
 

duczer@amu.edu.pl

 Tel. +48 61-829 6036
adiunkt/assistant professor
doktorat:UAM (1999)
Mineralogia osadów z rejonu wyspy Réunion (zachodni Ocean Indyjski).
Specjalność / Specialty:
 • mineralogia
Zainteresowanie naukowe / Scientific interests:
 • mineralogia i geochemia osadów lądowych i morskich, szczególnie neogeńskich
 • minerały ilaste, mineralizacja kruszcowa w osadach, geologia surowcowa, przeobrażenia postsedymentacyjne osadów
Lista publikacji/Publications

dr Robert JAGODZIŃSKI
M.Sc.; Ph.D.
jagodus@amu.edu.pl

Tel. +48 61-829 6040

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych/Deputy Director
adiunkt/assistant professor
doktorat: UAM (2004)

Petrografia i geochemia osadów z powierzchni szelfów sundajskiego i wietnamskiego (M. Południowochińskie).

 
 
Specjalność / Specialty:
 • petrografia, minerały ilaste, minerały ciężkie, geochemia
Zainteresowanie naukowe / Scientific interests:
 • współczesne osady szelfowe Morza Południowochińskiego
 • osady delty Mekongu
 • mineralogia osadów "tsunami" na tajlandzkim wybrzeżu Morza Andamańskiego
Lista publikacji/Publications
Dydaktyka

 
mgr Michał JANKOWIAK
B.Sc.; M.Sc.
michal.jankowiak@amu.edu.pl
Tel. +48 61-829 6065
pracownik inż.-tech./technician
Pracownia szlifierska/Grinding workshop

dr Stanisław KOSZELA
M.Sc.; Ph.D.
 

stanko@amu.edu.pl

 Tel. +48 61-829 6035
starszy wykładowca/senior lecturer
doktorat: UWr (1992)
Petrogeneza marmurów południowo-wschodniej części metamorfiku Lądka Śnieżnika.
Specjalność / Specialty:
 • petrologia, mineralogia

Zainteresowanie naukowe / Scientific interests:
 • petrologia skał metamorficznych,  mineralogia i petrologia pegmatytów, geologia Sudetów
Lista publikacji/Publications

mgr Michał KUBIAK
M.Sc.
mkubiak@amu.edu.pl

Tel. +48 61-829 6066

pracownik inż.-tech./technician
Laboratorium XRD/XRD Lab

prof. zw. dr hab. Stanisław LORENC
M.Sc.; Ph.D.; D.Sc.
stlorenc@amu.edu.pl

Tel. +48 61-829 6032

profesor zwyczajny/professor
doktorat: UWr (1973)
habilitacja: UWr (1982)
Specjalność / Specialty:
 • petrologia, mineralogia
Zainteresowanie naukowe / Scientific interests:
 • badania dna oceanicznego, diageneza skał osadowych, geologia Sudetów
Lista publikacji/Publications


copyright
mgr Marta MITRĘGA
B.Sc.; M.Sc.
Member of the Ph. D. Students' Council of the Faculty of
Geographical and Geological Sciences
martamitrega@wp.pl
Tel. +48 61-829 6039
 
doktorant/Ph.D. student
 
 
Specjalność / Specialty:
 • sedymentologia,  mineralogia, petrologia, geochemia
 • sedimentology, mineralogy, petrology, geochemistry
Zainteresowania naukowe / Scientific interests:
 • współczesne procesy sedymentacyjne w środowiskach rzecznych, deltowych i morskich; sedymentacja przybrzeżna Bałtyku; zjawiska wysokoenergetyczne (powodzie, sztormy) i ich zapis w osadach
Lista publikacji/Publications

prof. zw. dr hab. Andrzej MUSZYŃSKI
M.Sc.; Ph.D.; D.Sc.
anmu@amu.edu.pl

Tel. +48 61-829 6031

Kierownik Zakładu/Head of the Dept.
profesor zwyczajny/professor
doktorat: Uniwersytet Sofijski, Bułgaria (1980)
habilitacja: Uniwersytet Wrocławski (1994)
Specjalność / Specialty:
 • petrologia, mineralogia, geochemia nieorganiczna
 • petrology, mineralogy, inorganic geochemistry
Zainteresowanie naukowe / Scientific interests:
 • petrologia skał wulkanogenicznych, metamorfizm wysokociśnieniowy, metamorfizm kontaktowy, minerały skałotwórcze, meteoryty żelazne, współczesna geotektonika a ekspansja Ziemi (Geologia wrocławska a teoria ekspansji Ziemi )
 • petrology of volcanogenic rocks, HP metamorphism, contact metamorphism, rock-forming minerals, iron meteorites, modern geotectonics vs. Earth's expansion
Lista publikacji/Publications

dr Monika NOWAK
B.Sc.; M.Sc.; Ph.D.

mnap@amu.edu.pl
Tel. +48 61-829 6038
adiunkt/assistant professor
doktorat: UAM (2012)
 
SpecjalnośćSpecialty:
 • petrologia, mineralogia i geochemia
 • petrology, mineralogy and geochemistry
Zainteresowanie naukowe / Scientific interests:
 • petrologia skał wulkanicznych i skał płaszcza, wulkanologia fizyczna

 • petrology of volcanic and mantle rocks, physical volcanology
skrypt metoda najmniejszych kwadratów  xls
Lista publikacji/Publications

dr Joanna ROTNICKA
M.Sc.; Ph.D.
joanrot@amu.edu.pl

Tel. +48 61-829 6034

adiunkt/assistant professor
doktorat: UAM (2000)
Zróżnicowanie facjalne "margli plenerskich" na obszarze
Gór Stołowych, Sudety.
Specjalność / Specialty:
 • sedymentologia
Zainteresowanie naukowe / Scientific interests:
 • sedymentacja w strefie brzegowej i w płytkomorskich środowiskach silikoklastycznych (mechanizmy   i procesy, ich uwarunkowania, osady współczesne i kopalne),
 • procesy eoliczne,
 • ichnologia
Lista publikacji/Publications

dr Katarzyna SKOLASIŃSKA
M.Sc.; Ph.D.
katskol@amu.edu.pl

Tel. +48 61-829 6033

Kierownik Podyplomowych Studiów Geologii
starszy wykładowca/senior lecturer
doktorat: UAM (2000)
Przeobrażenia osadów doliny rzecznej w warunkach infiltracji wód powierzchniowych na przykładzie poznańskich ujęć wody.
Specjalność / Specialty:
 • sedymentologia, analiza facjalna
Zainteresowania naukowe / Scientific interests:
 • osady aluwialne - środowisko rzeczne i stożków napływowych,
 • struktury infiltracyjne w osadach,
 • kolmatacja na infiltracyjnych ujęciach wody, procesy oczyszczania wód w warstwie wodonośnej
 • geologia Sudetów
Lista publikacji/Publications

mgr Beata Sternal
B.Sc.; M.Sc.
sternal@amu.edu.pl
Tel. +48 61-829 6038
doktorant/Ph.D. student

 

 
Specjalność / Specialty:
 • petrografia, minerały ciężkie, geochemia
Zainteresowania naukowe / Scientific interests:
 • współczesne osady środowisk morskich i rzecznych
Lista publikacji/Publications

dr Witold SZCZUCIŃSKI
M.Sc.; Ph.D.

witek@amu.edu.pl

strona www / personal web page

Tel. +48 61-829 6025

adiunkt/assistant professor
Laboratorium Gamma/Gamma Lab
doktorat: UAM (2004)

Late Holocene Sedimentation and Environmental Change Record in Billefjorden, Svalbard.

(Późnoholoceńska sedymentacja i zapis zmian środowiskowych w osadach Billefjorden, Svalbard).

Specjalność / Specialty:
 • sedymentologia, geochemia / sedimentology, goechemistry
Zainteresowania naukowe Scientific interests:

        - Współczesne procesy sedymentacji, zwłaszcza w środowisku glacjalnym, przybrzeżnym i szelfowym
        - Zapis geologiczny zmian środowiskowych, szczególnie zdarzeń katastroficznych
        - Tempo akumulacji osadów i metody jego określania (radioizotopy 210Pb, 137Cs, pułapki sedymentacyjne)
        - Geologiczne i środowiskowe skutki fal tsunami
        - Lodowce, wieloletnia zmarzlina i jaskinie lodowe
        - Geologia środowiskowa

        - Sedimentation processes, especially in glacial, coastal and shelf environments
        - Sedimentary record of environmental changes, particularly of catastrophic events
        - Sediment accumulation rates and techniques of its measuring (radioisotopes: 210Pb, 137Cs, sediment traps)
        - Geological and environmental effects of tsunami
        - Glaciers, permafrost and ice caves
        - Environmental geology

Lista publikacji/Publications oraz >>>tutaj/here<<<

mgr Monika SZOKALUK
B.Sc.; M.Sc.

monika.szokaluk@amu.edu.pl
Tel. +48 61 829 6039
doktorant/Ph.D. Student
 
SpecjalnośćSpecialty:
 • petrologia, minerały ciężkie, geofizyka otworowa
 • petrology, heavy minerals, well logging
Zainteresowania naukowe / Scientific interests:
 • współczesne procesy sedymentacyjne w środowiskach morskich i rzecznych,
  charakterystyka skał węglanowych i ewaporatów w aspekcie geofizyki otworowej,
  materia pozaziemska, wskaźniki impaktu, zapis upadku meteorytów w osadach czwartorzędowych,
  geologia salinarna

 • modern sedimentatry processes in marine and fluvial environments,
  carbonate and evaporite petrophysics,
  planetary geology, meteorite impact indicators, sedimentary record of meteorite impacts in the Quaternary sediments,
  evaporite geology

Aktywność naukowa