Wybierz edycję konkursu: |2007| |2008| |2009| |2010|  |Regulamin 2010| |Najlepsze prace 2007-2010|

Konkurs fotograficzny "Przyrodnicze Puzzle"(2010)

Plakat konkursowy Plakat konkursowy: A3, A4.

Przyrodnicze Puzzle" to IV edycja konkursu fotograficznego "Przyroda chroniona i uwieczniona" (przeczytaj o edycji 2007, 2008 oraz 2009). Konkurs został zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Celem konkursu jest popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych oraz podkreślenie roli parków narodowych, parków krajobrazowych i innych form ochrony w zakresie zachowania najcenniejszych elementów przyrody zarówno w Polsce jak i na całym świecie.

Organizatorem konkursu jest Grupa Problemowa Parków Narodowych działająca w ramach Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego (SKNG), na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych (WNGiG) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW). Do udziału zaproszono wszystkich studentów poznańskich wyższych uczelni. Zadaniem uczestników było wykonanie zdjęcia na obszarze chronionym, w sposób kreatywny nawiązującego do hasła konkursu.

Kontakt w sprawach związanych z konkursem: foto.przyroda@gmail.com.

Na konkurs nadesłano 128 prac wykonanych przez 22 autorów. Z tej liczby do dalszej oceny zakwalifikowano 127 fotografii. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 22 kwietnia (czwartek) o godzinie 19:00 na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.

Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych i wyróżnionych prac:Jury w składzie: mgr Wojciech Rosik (przewodniczący, WNGiG), Aleksandra Bukowska (ZPKWW), Katarzyna Oleszczuk (SKNG) i Natalia Rybka (SKNG) podczas posiedzenia 19 kwietnia wyłoniło 17 najlepszych prac.

Wyniki konkursu fotograficznego "Przyrodnicze Puzzle" przedstawiają się następująco:
 1. Karolina Tomiak, V rok Geoinformacja UAM - praca "Po prostu miłość" (Puszcza Notecka)
 2. Izabela Pawlicka, V rok Filologia polska UAM - praca "Mech" (Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka)
 3. Jaśmina Jurecka, II rok Turystyka i Rekreacja UAM - praca "Kraina mrozu" (Nadwarciański Park Krajobrazowy)
Prace wyróżnione: Najlepsze prace można obejrzeć w internetowej galerii konkursu.

Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody ufundowane przez: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Karkonoski Park Narodowy, Wielkopolski Park Narodowy, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, CINEMA CITY, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Ludwik-Tur. Główną nagrodą jest weekend dla 2 osób w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Chalinie lub w Lądzie.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu za rok!


Regulamin konkursu
 1. Konkurs fotograficzny "Przyrodnicze puzzle", zwany dalej Konkursem, to IV edycja konkursu "Przyroda chroniona i uwieczniona". Organizatorami Konkursu są Grupa Problemowa Parków Narodowych Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
 2. Konkurs organizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.
 3. Celem Konkursu jest popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych oraz podkreślenie roli parków narodowych, parków krajobrazowych i innych form ochrony w zakresie zachowania najcenniejszych elementów przyrody zarówno w Polsce jak i na całym świecie. W tegorocznej edycji zadaniem uczestników będzie znalezienie w przyrodzie fragmentów układanki ("puzzli"), zwrócenie uwagi na oryginalne wzory, struktury i powtarzalność w przyrodzie, podkreślenie artyzmu detalu i zaskakujących kontrastów.
 4. W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich poznańskich uczelni wyższych.
 5. Konkurs odbywa się pod hasłem: "Przyrodnicze puzzle". Zgłoszone prace winny w sposób kreatywny nawiązywać do przedstawionego hasła, prezentować artystyczne wizje przyrodniczych szczegółów, ukazywać porządek i logikę przyrody przy jej dużym zróżnicowaniu. Każde zdjęcie powinno zostać wykonane na obszarze chronionym (np. park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000 itd.) w Polsce lub za granicą.
 6. Liczba prac: do 10 zdjęć od jednej osoby. Ocenie podlegać będzie każde zdjęcie z osobna, a nie zestaw prac danego autora.
 7. Format prac: dowolny, zdjęcia czarno-białe lub kolorowe; zapisane w formacie .jpg, zaleca się minimalny rozmiar 1200x1600 (zdjęcia wywoływane będą w dużych rozmiarach). Fotografie nie mogą być zmieniane elektronicznie ani w żaden inny sposób. Nie można także dokonywać fotomontaży.
 8. Zdjęcie (zdjęcia) zgłoszone do konkursu należy przesłać do dnia 14 kwietnia na adres foto.przyroda@gmail.com. W nazwie pliku należy zamieścić imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy. Dodatkowo w zgłoszeniu prosimy podać kierunek i rok studiów oraz nazwę uczelni, a także informację, na terenie jakiego obszaru chronionego powstało dane zdjęcie. Fotografie bez wyżej wymienionych danych o autorze nie będą brały udziału w konkursie. Zalecany jest także krótki komentarz (w jakich okolicznościach przyrody zdjęcie zostało zrobione, co stanowiło inspirację do wykonania fotografii itp.). Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na wyżej wymieniony adres mailowy.
 9. Uczestnik konkursu, wysyłając pracę-zgłoszenie do Konkursu, oświadcza, że:
 1. posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania,
 2. poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przekazuje Organizatorom prawo do korzystania z wszelkich autorskich praw majątkowych do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), które obejmują:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie techniką drukarską i cyfrową egzemplarzy utworu;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż opisany w podpunkcie a) - wystawianie, udostępnianie na stronach internetowych Organizatorów, a także we wszelkich publikacjach promocyjnych, reklamowych, naukowych i dydaktycznych wydawanych przez Organizatorów bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
 1. zdjęcia nie były uprzednio nigdzie publikowane, przy czym zastrzeżenie to nie obejmuje prywatnych galerii zgłaszającego, w tym galerii internetowych.
 2. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail - Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 3. na podstawie oświadczeń wymienionych w punktach od I. do IV. nadesłane fotografie przechodzą na własność Organizatorów, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wskazanych w punkcie II. polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.
 1. Oceny prac dokona jury, w którego składzie znajdą się członkowie Grupy Problemowej Parki Narodowe. Funkcję Przewodniczącego Jury sprawować będzie mgr Wojciech Rosik - pracownik Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNGiG UAM), pasjonat fotografii, rysunku, malarstwa i grafiki, miłośnik gór.
 2. Spośród zdjęć zakwalifikowanych do Konkursu jury wyłoni prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień. Prace nagrodzone, jak również ewentualne prace wyróżnione otrzymają atrakcyjne nagrody niespodzianki. Najlepsze prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie na Wydziale Nauk Geograficzny i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Osoby, których prace zakwalifikują się na wystawę zostaną o tym poinformowane drogą mailową.
 3. Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych: www.skng.amu.edu.pl, www.geoinfo.amu.edu.pl/skng/parki oraz www.zpkww.pl.
 4. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się około 22 kwietnia 2010 roku. Informacje na temat dokładnego terminu i miejsca rozstrzygnięcia Konkursu zostaną opublikowane na stronach Organizatorów oraz przesłane drogą mailową do autorów prac zakwalifikowanych do udziału w wystawie.
 5. 14. Nagrody może odebrać autor zdjęć lub upoważniona przez niego osoba w dniu uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. Jeśli z ważnych przyczyn autor zdjęć nie może odebrać nagród w dniu uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu, może to uczynić w terminie uzgodnionym z Organizatorami w ciągu jednego miesiąca po uroczystym rozstrzygnięciu Konkursu. Po tym terminie nieodebrane nagrody przechodzą na własność Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące strony formalnej konkursu rozstrzygają Organizatorzy.
 7. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

Organizatorzy: Sponsorzy: Partnerzy:

Przejdź na górę strony