Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

Systemy informacji geograficznej (SIG / GIS)
Systemy geoinformacyjne (SG)


16 listopada 2016

Twórcy i użytkownicy GIS'u Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszaj± wspólnie z National Geographic Society, Association of American Geographers, University Consortium for Geographic Information Science, United States Geological Survey, Library of Congress, Sun Microsystems, Hewlett-Packard i ESRI na otwarte drzwi corocznego Dnia GIS'u, który jest wydarzeniem ogólno¶wiatowym od 1987 r. Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Dzień GIS obchodzony jest od roku 2000.M I R R O R ' y
Geography
from Space

The Scientific Nature
of Geomorphology

Geomorphology
from Space

Oceanography from
the Space Shuttle

The World Factbook

Country Studies


Zarys wykładów i ćwiczeń
(Program jest dostosowywany dla różnych kierunków, specjalno¶ci i roczników na WNGiG UAM)

© 1991-2015 Zbigniew Zwoliński


Systemy Informacji Geograficznej to zintegrowany sieciowo zestaw

 • specjalistów,
 • danych,
 • metod badawczych,
 • sprzętu komputerowego i
 • oprogramowania,
które to elementy działaj± w kontek¶cie instytucjonalnym (D.J. Maguire i in. 1991, 1998, 2011).


 1. Wstęp do SIG
  1. Historia
  2. Kartografia tradycyjna a wspomaganie komputerowe
  3. Architektura krajobrazu
  4. Rozumienie SIG
  5. Definicje
  6. Funkcje
  7. Elementy
  8. Podsystemy SIG
  9. SIG jako nauka - podstawy metodologiczne i metodyczne
  10. Pozycja SIG w geomatyce
  11. Znaczenie i zastosowania ogólne SIG
  12. Wprowadzenie do obsługi komputerów
  13. Wprowadzenie do systemów operacyjnych
 2. Przestrzenne modele danych
  1. Definicja obiektów i danych
  2. Kartograficzne modele danych
  3. Dyskusja danych obiektowych i warstwowych
  4. Modele wektorowe
   1. Modele spaghetti
   2. Modele topologiczne
   3. Hierarchiczne modele wektorowe
  5. Modele mozaikowe
   1. Modele rastrowe
   2. Modele nieregularne
    1. Model Voronoi'a
    2. TIN
     1. DEM
  6. Dyskusja modeli wektorowych i rastrowych
  7. Algebra map
  8. Struktura przestrzennych baz danych
   1. Nakładanie
   2. Bezarkuszowe bazy danych
   3. Modele warstwowe
   4. Zintegrowane modele danych
  9. Typy baz danych
   1. Hierarchiczne
   2. Sieciowe
   3. Relacyjne
 3. Wprowadzanie danych
  1. Pozyskiwanie danych w terenie
  2. Automatyczne pozyskiwanie danych przestrzennych i nieprzestrzennych
  3. Digitalizacja ręczna
   1. Konwersja wektor-raster
  4. Skanowanie automatyczne
   1. Tabele kolorów
   2. Konwersja raster - wektor
  5. Wprowadzenie do zdalnej rejestracji
   1. Korekcja obrazów satelitarnych z danymi kartograficznymi
   2. Klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowana
  6. Globalny system pozycyjny (GPS)
  7. Tabele atrybutów
 4. Integracja danych
  1. Standardy SIG
  2. Układy współrzędnych
  3. Integracja planimetryczna
   1. Odwzorowania map
   2. Transformacje geometryczne
   3. Geokodowanie i georeferencje
   4. Scalanie krawędziowe
  4. Problemy koncepcyjne
   1. Typy danych
   2. Interpolacja punktowa
    1. Kriging
   3. Interpolacja obszarowa
  5. Dokładno¶ć danych przestrzennych
  6. Analizy przestrzenne
  7. Modelowanie błędów
  8. Generalizacja linii
  9. Podej¶cie czasowe
  10. Monitoring ¶rodowiska
  11. Wizualizacja danych
 5. Tworzenie zapytań i styl analiz SIG
  1. Zakres zastosowań SIG
  2. Przykłady zastosowań SIG w różnych dziedzinach życia
  3. Geostatystyka
  4. Implementacje do mapy morfologicznej
  5. USLE w SIG
  6. DEM i modelowanie hydrologiczne
  7. Implementacje do mapy hydrograficznej
  8. Implementacje do mapy hydrogeologicznej
  9. Modelowanie ekologiczne
  10. Implementacje do mapy sozologicznej
  11. Tworzenie map ro¶linno¶ci, le¶nych i rolniczych
  12. Zastosowania w monitoringu i ochronie ¶rodowiska
  13. SIG Morza Bałtyckiego
  14. Implementacje do mapy użytkowania terenu
  15. Modelowanie katastrof naturalnych
  16. SIG w planowaniu przestrzennym
  17. Demograficzne analizy przestrzenne
  18. Modelowanie rekreacji i turystyki
  19. Zastosowania sieci transportowych
  20. SIG w marketingu
  21. SIG komercyjny
  22. Problem location-allocation
  23. Analizy wielokryterialne
  24. Analizy prognostyczne
  25. Geomodelowanie (geosymulacje) na poziomie abstrakcyjnym
  26. Podejmowanie decyzji w SIG
  27. Systemy wspomagania podejmowania decyzji
  28. Narzędzia wspieraj±ce grupowe podejmowanie decyzji
  29. Systemy eksperckie
  30. SIG interaktywny, multimedialny i wirtualny
  31. Telegeoprzetwarzanie w czasie rzeczywistym
  32. Przykłady zastosowań SIG w Internecie
  33. Biblioteki danych cyfrowych
  34. Trendy rozwoju SIG
 6. SIG w Polsce
  1. O¶rodki SIG
  2. Firmy komercyjne
  3. Wykorzystanie SIG w jednostkach różnego szczebla
  4. Problemy edukacyjne
 7. Platformy
  1. Komputery osobiste
  2. Stacje robocze
 8. Oprogramowanie
  1. Idrisi
  2. MapInfo
  3. Geo-Info
  4. Erdas - Imagine
  5. TNT Mips
  6. GRASS
  7. ArcGIS - ArcInfo, ArcView, ArcExplorer
  8. GenaMap
 9. Wymiar etyczny GIS
  1. Prawo autorskie
  2. Kodeks etyczny

Wybrana literatura


Program nauczania w Narodowym Centrum Informacji i Analiz Geograficznych, Santa Barbara, CA, USA
About GIS Environmental Systems Research Institute, Inc., Redlands, CA, USA
GIS for Everyone Environmental Systems Research Institute, Inc., Redlands, CA, USA
GIS Internet Resources CEERD-TR-G, Topographic Engineering Center, Alexandria, VA, USA

Firmy komeryjne: ESRI Polska, IMAGIS, Geosystems
Zastosowania internetowe: Gdańsk, Głogów, Szczecin, Wrocław, MapQuest

© 1998-2015 Pracownia Analiz Geoinformacyjnych
Ostatnia aktualizacja 1.10.2015