Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

Instrukcja wykonawcza
Wydziałowej Pracowni Komputerowej

Wizytówka

Rozkład zajęć

Techniki komputerowe

Systemy Informacji Geograficznej

GEOinfo

Regulamin

| Instrukcja |

Zasady

Rada
i administratorzy


M I R R O R ' y
Geography
from Space

The Scientific Nature
of Geomorphology

Geomorphology
from Space

Oceanography from
the Space Shuttle

Images of Earth
(SIR-C/X-SAR)


Stan
środowiska
w Polsce

National Ecological Network
EECONET - Poland

The World Factbook

Country Studies

El Nińo Primer

Glossary of Oceanography and the Related Geosciences with References

Planet Earth and the New Geosciences

 1. Osobą odpowiedzialną za sprawne funkcjonowanie Pracowni jest Kierownik Pracowni, do którego kompetencji należy:
  • przedstawianie Radzie Wydziału opinii w zakresie planów rozwojowych i funkcjonowania Pracowni,
  • omawianie z Radą Programową bieżących i przyszłościowych problemów funkcjonowania Pracowni,
  • podejmowanie starań o modernizację sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz oprogramowania, będącego na wyposażeniu Pracowni,
  • zapewnienie instalacji odpowiedniego oprogramowania, zgodnego z profilem dydaktyczno-badawczym Pracowni,
  • powoływanie administratorów systemów,
  • dopilnowywanie rozkładu zajęć dydaktycznych i prac badawczych zgodnie z przeznaczeniem Pracowni,
  • wyrażanie zgody dla wszystkich pracowników Wydziału na indywidualne prace badawcze i stosowane (w oparciu o umowę z UAM) oraz zajęcia specjalistyczne, nie będące zajęciami kursowymi,
  • wyznaczanie terminów i zapewnienie opieki asystenckiej na prace własne studentów i prace badawcze członków wydziałowych Kół Naukowych,
  • przydzielanie kodów systemu alarmowego,
  • sporządzanie listy osób uprawnionych do pobierania kluczy od sal dydaktycznych i przekazywanie jej do portierni na początku każdego semestru,
  • pouczanie osób uprawnionych do pobierania kluczy od sal dydaktycznych w zakresie posługiwania się indywidualnym kodem oraz odpowiedniego zabezpieczania sal, sprzętu i oprogramowania.

 2. Zasobami sprzętowymi i oprogramowania zarządzają administratorzy systemów powoływani przez Kierownika Pracowni. Powoływanych jest trzech administratorów:
  1. dla sali dydaktycznej nr 4 i pokoju nr 21,
  2. dla sali dydaktycznej nr 102 w Instytucie Geologii,
  3. dla pokoju nr 15b w Instytucie Badań Czwartorzędu.
  Administratorzy odpowiedzialni są za:
  • prowadzenie bieżącej dokumentacji i inwentarza powierzonego im sprzętu i oprogramowania,
  • prawidłowe funkcjonowanie serwerów i lokalnych sieci komputerowych,
  • sprawność sprzętu komputerowego i peryferyjnego,
  • legalność zainstalowanego oprogramowania,
  • instalacje oprogramowania na serwerach i pojedynczych komputerach,
  • prawidłowe skonfigurowanie oprogramowania,
  • indywidualne lub grupowe instruowanie użytkowników w zakresie posługiwania się i możliwości wykorzystania sprzętu i oprogramowania,
  • przydzielanie odpowiednich uprawnień użytkownikom Pracowni,
  • dokonywanie bieżących i okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu i oprogramowania, a szczególnie zasobów dyskowych,
  • wyznaczanie terminów przeglądów, konserwacji, ewentualnych napraw oraz modernizacji sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Pracowni.
 3. Wszyscy użytkownicy zgodnie z regulaminem Pracowni zobowiązani są do:
  • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa higieny pracy i przeciwpożarowych,
  • sprawdzania stanu sprzętu komputerowego przed rozpoczęciem zajęć i pracy,
  • nieprzestawiania zainstalowanego sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz samowolnego konfigurowania oprogramowania,
  • korzystania ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • dołożenia wszelkich starań o ochronę danych na nośnikach informacji (dyskietkach, dyskach, płytach CD-ROM, taśmach magnetycznych),
  • zachowania dyskrecji informatycznej, nie przeglądając obcych zasobów informacji,
  • nie spożywania posiłków i napojów w pomieszczeniach Pracowni,
  • sprawdzania i zabezpieczania sprzętu i pomieszczeń Pracowni po zakończeniu zajęć i pracy,
  • zgłaszania wszelkich niedociągnięć w funkcjonowaniu Pracowni lub powstałych szkód pracownikowi prowadzącemu zajęcia, administratorom systemów lub Kierownikowi Pracowni.

  Pracownicy Wydziału prowadzący zajęcia dydaktyczne w szczególności winni:

  • sprawdzać stan zainstalowanego sprzętu komputerowego przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć,
  • nie wpuszczać do pomieszczeń Pracowni studentów z okryciami zewnętrznymi oraz z torbami podróżnymi, plecakami itp.,
  • nie opuszczać sal dydaktycznych, pozostawiając w nich samych studentów,
  • skontrolować po zajęciach wyłączenie listew zasilających sprzęt komputerowy i peryferyjny, zamknięcie okien, wyłączenie oświetlenia itp.; w razie stwierdzenia pewnych uszkodzeń lub nieprawidłowości należy je bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić administratorowi systemu lub Kierownikowi Pracowni,
  • po zakończeniu zajęć i prac odpowiednio zamknąć pomieszczenia Pracowni, uaktywniając system alarmowy i zdając klucz na portierni.

 4. Pomieszczenia Pracowni, oprócz wystroju tematycznego, winny zawierać znaki informacyjne, przypominające o najważniejszych postanowieniach niniejszej instrukcji, a obowiązujące wszystkich użytkowników Pracowni.

Kierownik Pracowni, członkowie Rady Programowej, administratorzy systemów oraz użytkownicy Pracowni wspólnie przygotowują okresowy biuletyn informacyjny "GEOinfo", zawierający nowości z funkcjonowania Pracowni, sieci komputerowych, sprzętu, oprogramowania itd. Biuletyn rozpowszechniany jest trzema sposobami: poprzez listę dystrybucyjną Pracowni, na stronach WWW Pracowni oraz w formie ogłoszenia na tablicy przed Pracownią.

 

Dziekan
Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

 

Poznań, 10 lutego 1998

© 1998-2002 Wydziałowa Pracownia Komputerowa
Ostatnia aktualizacja 01.10.2002