Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

Wydziałowa Pracownia Komputerowa

Wizytówka

Rozkład zajęć

Techniki komputerowe

Systemy Informacji Geograficznej

GEOinfo

| Regulamin |

Instrukcja

Zasady

Rada
i administratorzy


M I R R O R ' y
Geography
from Space

The Scientific Nature
of Geomorphology

Geomorphology
from Space

Oceanography from
the Space Shuttle

Images of Earth
(SIR-C/X-SAR)


Stan
środowiska
w Polsce

National Ecological Network
EECONET - Poland

The World Factbook

Country Studies

El Nińo Primer

Glossary of Oceanography and the Related Geosciences with References

Planet Earth and the New Geosciences

Wydziałowa Pracownia Komputerowa przeznaczona jest do realizacji zajęć dydaktycznych i badań naukowych, wymagających wspomagania technikami komputerowymi z wykorzystaniem sieci komputerowych lokalnej, AMU-NET i Internet.
Podstawą działania Pracowni jest Zarządzenie Rektora UAM w sprawie powołania Pracowni, regulamin Pracowni oraz instrukcje wykonawcze zatwierdzone przez Radę Wydziału.

Regulamin

 1. Wydziałowa Pracownia Komputerowa wykorzystuje pomieszczenia Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych.

 2. Przeznaczeniem Pracowni jest odbywanie zajęć i prac, wymagających stosowania technik komputerowych, w tym:
  • zajęcia dydaktyczne przewidziane w kursowych programach poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale,
  • specjalistyczne zajęcia dydaktyczne i szkoleniowe prowadzone przez pracowników Wydziału,
  • prace badawcze i stosowane (w oparciu o umowę z UAM) wykonywane indywidualnie przez wszystkich pracowników Wydziału, w tym doktorantów, wykonujących prace kwalifikacyjne,
  • prace badawcze magistrantów wszystkich kierunków studiów na Wydziale,
  • prace badawcze wykonywane przez członków wydziałowych Kół Naukowych,
  • prace własne studentów wszystkich kierunków studiów na Wydziale.
  W Pracowni nie mogą odbywać się zajęcia, w czasie których nie przewiduje się ich wspomagania technikami komputerowymi.

 3. Zajęcia prowadzone w Pracowni mogą się odbywać przy zachowaniu następujących limitów:
  • dla sali dydaktycznej nr 4 WNGiG:
   • ćwiczenia laboratoryjne do 12 osób,
   • wykłady do 28 osób,
  • dla sali dydaktycznej nr 102 w Instytucie Geologii
   • ćwiczenia laboratoryjne do 5 osób.
  Wyżej wymienione sale mogą być przeznaczone na prace własne studentów w terminach określonych przez Kierownika Pracowni.
 4. Z Pracowni można korzystać od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 22:00.

 5. Pracownia finansowana jest ze środków wydziałowych, grantów aparaturowych, indywidualnych grantów badawczych oraz przez sponsorów. Majątek Pracowni jest własnością Wydziału.

 6. Osobą odpowiedzialną za sprawne funkcjonowanie Pracowni jest Kierownik Pracowni powoływany przez Rektora UAM na wniosek Dziekana Wydziału po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.

 7. Dziekan Wydziału w porozumieniu z Kierownikiem Pracowni powołuje Radę Programową Pracowni. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich instytutów Wydziału (po jednym z każdego instytutu). Do zadań Rady należy:
  • proponowanie kierunków rozwoju Pracowni, a szczególnie w zakresie:
   • planowania i opiniowania zajęć dydaktycznych wykorzystujących techniki komputerowe w programach studiów na wszystkich kierunkach Wydziału,
   • sprzętu komputerowego i peryferyjnego,
   • oprogramowania,
  • opiniowanie przyjęcia do wykonywania w Pracowni prac stosowanych przez wszystkich pracowników Wydziału oraz zajęć specjalistycznych, nie będących zajęciami kursowymi,
  • konsultowanie bieżącej działalności Pracowni.

 8. Zasobami sprzętowymi i oprogramowania zarządzają administratorzy systemów, których powołuje Kierownik Pracowni po zasięgnięciu opinii Rady Programowej.

 9. Użytkownikami Pracowni są studenci odbywający zajęcia i prace własne oraz pracownicy Wydziału prowadzący zajęcia oraz prace badawcze i stosowane (w oparciu o umowę z UAM). Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad pracy, przepisów bhp i ppoż oraz stosowania odpowiednich zabezpieczeń sprzętu i oprogramowania, określonych odrębną instrukcją. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane z ich winy. Tryb i formę odszkodowania określa Kierownik Pracowni w każdym indywidualnym przypadku.

 10. Osoby spoza Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, chcące skorzystać z Pracowni wymagają uzyskania na to specjalnej zgody Dziekana Wydziału.

 11. Pracownia chroniona jest automatycznym systemem alarmowym. Klucze od sal dydaktycznych Pracowni mogą pobierać tylko osoby upoważnione przez Kierownika Pracowni.

 

Dziekan
Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

 

Poznań, 9 lutego 1998

© 1998-2002 Wydziałowa Pracownia Komputerowa
Ostatnia aktualizacja 01.10.2002